L’Oficina Jove del Baix Llobregat és un equipament públic d’informació, orientació i assessorament gratuït i generalista on les persones joves de la comarca poden adreçar-se per resoldre dubtes, fer consultes i/o demanar més informació en relació a diversos àmbits (treball, formació, salut, relacions afectives, cultura, habitatge, entre d’altres).

A més, esdevé un punt de suport al conjunt de la xarxa d’emancipació de la comarca, treballant-hi col·laborativament i canalitzant les seves necessitats i propostes. L’Oficina Jove del Baix Llobregat està gestionada per la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració del Servei Comarcal de Joventut i la Diputació de Barcelona.

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Dilluns a divendres: de 9h a 14h

Dilluns i dimecres: de 16h a 18h


Potser t’interessa


Habitatge

Et planteges fer un canvi de residència però no tens gaire clar com buscar un habitatge que s’ajusti a les teves necessitats? Saps què et pot oferir la xarxa de mediació en habitatge? Tens clar tot el que has de tenir en compte a l’hora de buscar un pis?

A l’Oficina Jove mirem de resoldre les teves consultes orientades en el marc de l’habitatge per fer-t’ho més fàcil!
No ho dubtis, i demana’ns informació sobre allò que et cal saber!

Comprar o llogar un habitatge

Quines opcions tenim a l’hora d’accedir a un habitatge?

 

El Lloguer es podria considerar com un habitatge no definitiu, la qual cosa ens pot resultar idoni per a persones joves que ens vulguem emancipar, donades les circumstàncies actuals. Per això, segurament, l’opció del lloguer ens resultarà més viable!

Per tal d’escollir l’habitatge de lloguer més adient a les nostres necessitats, hem de tenir en compte quin és l’import màxim de renda que podeu pagar i les opcions de mercat existents.

Les gestions es poden fer directament amb el propietari o amb l’assessorament de finques que us donaran suport en trobar un habitatge que s’ajusti a les nostres necessitats.

Depenent de les condicions econòmiques, també es pot valorar accedir a un habitatge amb protecció oficial en lloguer (finançat per l’Administració i amb un preu màxim de renda -veure més en l’apartat de pisos de protecció oficial-).

També tenim l’opció de comprar un habitatge nou, de segona mà o també accedir a un habitatge de protecció oficial!

Per escollir aquesta opció, és important familiaritzar-nos amb els tràmits i les despeses que van associades a la hipoteca i valorar el nivell d’estabilitat amb què comptem avui dia i el que preveiem en el futur pròxim:

  • Tinc capacitat econòmica per decidir comprar un habitatge?
  • Puc accedir a un habitatge de similars característiques si compro o llogo?
  • La meva situació laboral és estable i on està ubicada?
  • Em compensa demanar una hipoteca, comparant les despeses mensuals d’aquesta amb el preu del lloguer?
  • Conec el tractament fiscal de la compra d’un habitatge?

 

Quines despeses té llogar un habitatge?

 

 •  Despeses d’aigua, llum, gas i telèfon (internet) corresponen al llogater. Hem de tenir en compte les despeses de la comunitat de propietaris i dels tributs sobre l’habitatge (IBI, escombraries, etc.) que si s’ha pactat per escrit, també corresponen al llogater.
 • El propietari té l’obligació de fer totes les reparacions necessàries per conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat, excepte en el cas que el deteriorament sigui imputable al llogater, per desperfectes ocasionats per la seva negligència.

 • Actualment, els contractes de lloguer d’habitatge habitual i permanent signats a partir del dia 06/03/2019 es troben exempts de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

  Tot i no haver-hi de pagar aquest impost, sí que cal presentar el corresponent model de liquidació davant l’Agència Tributària de Catalunya. Si el lloguer es fa a través d’un agent immobiliari, el més habitual és que sigui ell mateix qui ho faci.

 

Posa’t en contacte amb nosaltres si vols més informació!

Què ha de constar en el contracte de Lloguer?

 

El lloguer d’un habitatge parteix d’un pacte o acord entre dues parts privades, un propietari (o arrendador) i un llogater (o arrendatari). Aquest pacte o acord ha d’establir en el moment de formalitzar el contracte de lloguer:

 • La identificació de l’habitatge.
 • El nom i els cognoms del propietari i del llogater (i els seus DNI).
 • La durada i la data d’inici.
 • La forma de pagament del lloguer.
 • La fiança. Una fiança equivalent al lloguer d’un mes. De vegades també cal una fiança suplementària quan l’arrendador no es refia de l’arrendatari.
 • La clàusula d’actualització de la renda. No pot sobrepassar mai el límit legal de la variació anual de l’índex de preus de consum (IPC), prenent com a referència l’IPC publicat a la data en què se signa el contracte. En cas que hi hagi una clàusula d’actualització i no estigui especificada, s’ha d’aplicar l’índex de garantia de competitivitat de l’Institut Nacional d’Estadística, com en tot supòsit, sempre que no superi la variació anual de l’IPC. Si no hi ha clàusula d’actualització al contracte, no es pot aplicar i no poden variar la renda fins a la finalització del contracte.
 • La cèdula d’habitabilitat (És obligació legal del propietari facilitar-nos-la.)
 • El certificat d’eficiència energètica.
 • La repercussió de les despeses. Demanar un pressupost detallat de totes les despeses per fer el contracte. Si el propietari és una empresa o entitat, s’ha de fer càrrec de les despeses del contracte.
 • És aconsellable fer un inventari de l’estat del mobiliari i de l’estat del pis en el moment d’entrar-hi. Aquest document el signen el propietari i l’inquilí, i és el document utilitzat en finalitzar el contracte, per comprovar possibles desperfectes.

 

 

Font: jovecat.gencat.cat

 

 

A la comarca del Baix Llobregat tenim diverses Borses d’Habitatge. Són serveis gratuïts que t’ofereixen preus avantatjosos, assessorament jurídic i orientació, i també t’ajuden a l’hora de preparar i de signar el contracte d’arrendament. Amb aquest directori trobaràs la teva oficina més propera!

Accés a l’habitatge protegit i social

Per poder accedir a un habitatge amb protecció oficial (més assequible) cal inscriure’s prèviament al Registre de Sol·licitants d’HPO. La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys, durant els quals les persones sol·licitants que compleixin els requisits poden participar en els processos d’adjudicació que es vagin obrint.

 

Requisits dels sol·licitants

 1. Ser major d’edat o estar emancipat.
 2. Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret.
 3. Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya.
 4. Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.
 5. No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.
 6. No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
 7. Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

 

Podem aclarir-te com has de fer-ho!

Ajuts al pagament del lloguer

Si tens dificultats per fer front al pagament del teu habitatge, existeixen algunes línies d’ajut públic que et poden interessar. Has de tenir present que, per beneficiar-te d’aquestes ajudes, hauràs de complir els requisits d’accés i tenir present els terminis de sol·licitud d’aquestes.

La disponibilitat d’ajuts es pot consultar en la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Si tens dubtes sobre si pots ajornar els pagaments del teu lloguer, o vols conèixer les opcions per demanar microcrèdits bancaris, o vols conèixer els ajuts que pots sol·licitar, o necessites saber si pots continuar residint a l’habitatge malgrat hi hagués una extinció del contracte de lloguer o un judici de desnonament….

Des de l’Assessoria d’habitatge per a joves personal expert respondrà les consultes que tinguis en relació a l’habitatge.

No ho dubtis i pregunta’ns!

Oficina comarcal d’habitatge

El Consell Comarcal del Baix Llobregat disposa d’una Oficina Comarcal d’Habitatge, que presta alguns serveis a la població resident a la comarca:

 

 • Ofideute
 • Ajuts al lloguer
 • Registre d’HPO
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Rehabilitació

 

Posa’t en contacte amb nosaltres si vols més informació!

Per a contactar amb l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Baix Llobregat es pot trucar al 93 557 24 24, de dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 hores, o enviar un correu electrònic a habitatge@elbaixllobregat.cat

 

Compartir un habitatge

Compartir pis amb altres persones o llogar una habitació són formes assequibles que pots trobar per a emancipar-te. Pots fer servir diferents canals per localitzar pisos i habitacions en lloguer. Per exemple, consultant aquest enllaç, directe a un recurs d’utilitat.

Allotjament per a estudiants

Si estàs estudiant i això t’allunya de casa una temporada, pots valorar instal·lar-te temporalment en una residència d’estudiants, un col·legi major o conviure amb una persona gran que viu sola. Cal identificar l’oferta existent i tenir present que en cadascuna has de complir alguns requisits per poder-hi accedir.

Models alternatius d’accés i tinença d’habitatge

La cessió d’ús, el dret de superfície, la masoveria urbana o el cohousing són cada vegada més coneguts i promouen una perspectiva de l’habitatge basada en el dret d’ús i no d’inversió.

 

Al Prat de Llobregat hi ha la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV), una cooperativa d’habitatge amb més de 55 anys d’història que va possibilitar l’accés a un habitatge digne a famílies treballadores del municipi, i que avui segueix oferint serveis i suport als seus més de 1.000 socis/es. Forma part de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat amb qui, els últims anys, ha organitzat jornades sobre alternatives d’habitatge.

 

Existeixen altres entitats que et poden oferir assessorament si vols saber-ne més. A continuació te’n citem algunes:

contacta-1

Visita’ns a l’ Oficina Jove del Baix Llobregat:

 

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Dilluns a divendres: de 9h a 14h

Contacta!

  Protecció de dades.
  Responsable: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.
  Finalitat del tractament: Complir amb la nostra gestió administrativa en l'exercici de les nostres funcions i competències.
  Conservació de les dades: Les seves dades es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels nostres serveis i en la normativa d’arxius aplicable. El Responsable, certifica haver implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679, per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats.
  Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat al responsable o al delegat de protecció de dades al correu electrònic dpd@elbaixllobregat.cat. En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’autoritat catalana de protecció de dades.
  Destinataris: Entitats de l’àmbit públic o privat en cas que resulti totalment necessari per a la correcta resolució de la seva consulta. Sempre que existeixi obligació legal.